Instagram 

Choose your language:
en lt ru

Žaidimo "Foto-medžioklė" taisyklės


Taisykles ir tekstus išvertė - Vilnius.en.cx

Bendros taisyklės.

0.1 Žemiau surašytos bendros taisyklės yra vieningas normatyvinis aktas šiam žaidimų tipui ir galioja visiems miestams, visoms šalims ir visiems domenams, kur vyksta “Fotoekstrimas” žaidimai Encounter techninėje platformoje (® registruotas prekinis ženklas ).

1. Dalyvavimo žaidime sąlygos.

1.1. Žaisti Fotomedžioklę galima komandomis arba vienam. Minimali komandos sudėtis – du žmonės.

1.2. Komanda (dalyvis), pateikdamas pareiškimą dalyvavimui žaidime, automatiškai priima šias Fotomedžioklės žaidimo taisykles ir įsipareigoja nepriekaištingai jų laikytis.

1.3. Toliau taisyklėse terminas “komanda” reiškia komandą komandinio žaidimo atveju ir dalyvį jei žaidimas individualus.

1.4. Žaidimas Fotomedžioklė organizuojamas remiantis šiais principais:

1.4.1. Sažiningo žaidimo (fair play),principas, kurio laikosi visi žaidimo dalyviai ir kuris reiškia, kad žaidėjai specialiai nepadeda ir netrukdo varžovams, o taip pat griežtai laikosi šių Taisyklių;

1.4.2. Savarankiškos sėkmingų nuotraukų medžioklės principas.

1.4.3. Savarankiško lygių įveikimo kiekviena komanda principas, kurio laikosi žaidėjai. Žaidimo organizatoriai griežtai stebi šio principo vykdymą .

1.4.4. Domeno savininko nepriklausomybės nuo atskirų komandų ir dalyvių principas, nešališkas požiūris į dalyvius ir komandas sprendžiant ginčus.

1.4.5. Domeno savininkas turi teisę dalyvauti žaidimuose, kurie vykdomi jo domene, jei jis nėra tų žaidimų autorius. Tokiu atveju visi scenarijaus peržiūros faktai registruojami ir prieinami žaidėjams po žaidimo pabaigos. Taip užtikrinama, kad domeno savininkas nesinaudoja teorine scenarijaus peržiūros galimybe, kurią jis turi.

1.5. Naujoms komandoms (jeigu niekas iš komandos narių anksčiau nežaidė) gali būti pritaikyta 50% nuolaida įmokai už dalyvavimą žaidime.

1.6. Žiniasklaidos atstovams gali būti užtikrintas nemokamas dalyvavimas žaidime, jeigu žiniasklaidos atstovai garantuoja reportažo arba publikacijos apie praėjusį žaidimą išleidimą.

2. Žaidimas

2.1. Žaidimo tikslas – nuotraukos kaip meno kūrinio pateikimas, kūrybiško požiūrio į fotografiją populiarinimas, įdomaus laisvalaikio organizavimas. Sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas.

2.2. Žaidimo esmė yra kūrybinė sėkmingų nuotarukų medžioklė.

2.3. Komandos gauna visas užduotis svetainėje iš karto ir turi galimybę atlikti jas bet kuria tvarka

2.4. Sėkmingai atliktos užduoties rezultatas yra kokybiškai padaryta nuotrauka, kuri atspindi idėją.

2.5. Užduotyje gali būti vienas arba keleta žodžių, kurie aprašo nuotraukos siužetą.Užduotyje nenusakoma, kas ir kaip būtent turi būti pavaizduota nuotraukoje, kur nuotrauka turi būti padaryta.

2.6. Originali nuotraukos idėja turi didesnį prioritetą negu nuotraukos kokybė, tačiau kokybė irgi turi rekšmę.

3.Apribojimai ir draudimai žaidime.

3.1. Vienintelis teisingas kelias atlikti žaidimo lygius yra savarankiška sėkmingų nuotraukų medžioklė.

3.2. Grafiniuose redaktoriuose leidžiami šie nuotraukų apdorojimo būdai:

3.2.1. Visos nuotraukos atžvilgiu: ryškumas, kontrastas, kreivės.

3.2.2. Nuotraukos dalies atžvilgiu: dalinis balinimas, visiškas balinimas su nedideliais spalvos fragmentais.

3.2.3. Nuotraukos apkarpymas, apvertimas bet kuria kryptimi.

3.2.4. Atvaizdo ryškumas.

3.3. Draudžiamas nuotraukų arba jų dalių montavimas, įskaitant, bet neapsiribojant: kitų vaizdų (sluoksnių) uždėjimas virš nuotraukos, atvaizdo dalių paslinkimas.

3.4. Visos nuotraukos turi būti padarytos žaidimo metu. Draudžiama naudoti nuotraukas, paimtas iš interneto, viešų arba privačių nuotraukų archyvų. Draudžiama naudoti tas pačias nuotraukas dviejuose skirtinguose žaidimuose. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad tos pačios nuotraukos buvo panauduotos skirtinguose žaidimuose, dalyvis gali būti diskvalifikuotas iš to žaidimo, kuris prasidėjo vėliau. Nuotraukų panašumas nustatomas subjektyviai.

3.5. Organizatoriai turi teisę reikalauti iš dalyvių papildomas nuotraukas, turi būti įkeltos į serverį kartu su pagrindinėmis. Tuo atveju, kai papildoma nuotrauka nebuvo įkelta, užduotis įvertinama nuliu (0).

3.6. Draudžiama daryti spaudimą žmonėms, prisidėjusiems prie žaidimo organizavimo: draudžiama papirkinėti, vilioti, mušti, grasinti, šantažuoti siekiant gauti kodą arba bet kokią informaciją apie žaidimo turinį ir/arba informaciją, galinčią palengvinti žaidimo atlikimą.

3.6.1. Draudžiama stengtis pralaužti žaidimo programinį kompleksą siekiant gauti prieigą prie scenarijaus turinio.

3.6.2. Draudžiama spelioti scenarijaus autorių, domeno savininko slaptažodžius siekiant gauti neteisėtą prieiga prie žaidimo scenarijaus turinio.

3.6.3. Draudžiama pranešti organizatoriams žinomai klaidingą informaciją, nesvarbu su kuo ji būtų susijusi.

3.7. Draudžiama pranešti savo komandos pavadinimą nuotraukos komentare.

3.8. Aprašytų draudimų pažeidimo atvejais dalyviui (arba komandai) gali būti skiriamos šios nuobaudos:
-
baudos laikas (pridėdamas prie žaidimo atlikimo laiko); - dalyvio (komandos) diskvalifikacija iš einamojo žaidimo;
- dalyvio (komandos narių) įtraukimas į „juodąjį sąrašą“ (dalyviai praranda galimybę praeiti autorizaciją domene) tam tikram laikotarpiui arba visam laikui;
- dalyvio (komandos narių) tremtis i Sibirą (http://siberia.en.cx) – visam laikui.

4. Finalas

4.1 Galimybė atlikti žaidimą pasibaigia iš anksto nustatytu laiku, kuris yra nurodytas žaidimo aprašyme.

4.2. Iki to laiko komandos, atlikusios žaidimą ir įėjusios į TOP-10, turi galimybę įvertinti žaidimo kokybę dešimties balų skalėje.

4.3. Po to, organizatorius daro praėjusio žaidimo išvadas. Jeigu žaidimas paskelbtas įvykusiu, žaidėjams priskiriami taškai, o nugalėtojui išmokamas nustatytas prizinis fondas. Jeigu žaidimas paskelbtas neįvykusiu, dalyviams grąžinamos įmokos (jeigu įmokos buvo priimamos en-pinigais, kitaip sąlygos yra nustatomos organizatoriaus) ir taškai nėra priskiriami dalyviams.

4.4. Laimi komanda (dalyvis), kuri surenka maksimalų taškų skaičių už padarytas nuotraukas.

4.5. Nuotraukos gali būti vertinamos remiantis dviem sistemomis: „savarankiškai“ arba „teismo posėdžiu“.

4.5.1. „Savarankiškai“ — kai pačios komandos, dalyvavusios žaidime, vertina kitų komandų nuotraukas. Suprantama, kad už savo padarytas nuotraukas komanda negali balsuoti, bet už kitų komandų padarytas nuotraukas – įsipareigoja.

4.5.2. „Teismo posėdis“ — – kai nuotraukos yra vertinamos teisėjų. Kas bus teisėjai – žinoma iš anksto, tai nurodoma žaidimo anonse. Dažniausiai tai profesionalūs fotografai, kūrybingi žmonės. Tarp teisėjų yra ir žaidimo autorius.

4.5.3. Organizatoriai turi teisę priimti naujus teisėjus į teisėjų sudėtį, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki žaidimo pradžios. Organizatoriai turi teisę pašalinti bet kurį teisėją iš teisėjų sudėties bet kuriuo laiku, taip pat paties teisėjavimo laiku (šiuo atveju jo nustatyti įvertinimai nebus užskaitomi). Po to, kai žaidimas yra uždarytas, organizatoriai turi teisę pašalinti visus įvertinimus kurio nors teisėjo iš suvestinės lentelės, jeigu paaiškės, kad įvertinimai buvo nustatyti pažeidžiant įvertinimų nustatymo taisykles, kurios yra nurodytos 4.6.1. šių Taisyklių punkte. Šiuo atveju galimas dalyvių vietų sukeitimas suvestinėje lentelėje, dalyviai privalo tai deramai priimti ir turėti omenyje tai, kad pašalinto teisėjo galėjo iš anksto nebūti.

4.6.Kiekviena nuotrauka yra įvertinama atskirai dešimties balų skalėje. Kiekvienas teisėjas nustato įvertinimą remiantis savo bendru įspūdžiu apie nuotrauką, kuris prikluaso nuo:
– nuotraukoje atspindėtos idejos;
– nuotraukos atitikimo užduočiai;
– techninės nuotraukos kokybės;
– nuotraukos meninės raiškos;
– asmeninių kiekvieno teisėjo vertinimo kriterijų.

4.6.1. Vertindamas nuotraukas, teisėjas privalo atsižvelgti tiktai į pačias nuotraukas, teisėjas neturi teisės atsižvelgti į kitus veiksnius (įskaitant, bet neapsiribojant): asmeninius santykius su žaidimo autoriais arba dalyviais; aspektus, susijusius su žaidimo rengimo ir organizavimo procesu; dalyvių žaidimo scenarijaus kokybės vertinimus.

4.7. Teisėjai gali pataisyti žaidimo rezultatus: komandų įvertinimai gali būti sumažinti, jeigu buvo pažeistos šios Taisyklės.

4.8. Teisėjų nuotraukų įvertinimai yra subjektyvūs, todėl neapskundžiami.

4.9. Teisėjai neturi galimybės peržiūrėti scenarijų iki teisėjavimo pradžios. Visos vieno lygio nuotraukos yra rodomos iš karto, atsitiktine tvarka ir be autorystės parašų. Tačiau, teisėjams yra rodomas autoriaus komentaras prie nuotraukos, jeigu dalyvis jį pridėjo žaidimo metu. Teisėjas turi galimybę pridėti ir savo komentarą.
4.10. Dalyvis, kuris įkėlė visas nuotraukas, turi galimybę įvertinti žaidimą. Šitas įvertinimas turi subjektyviai, bet adekvačiai atitikti žaidimo galutinio scenarijaus kokybę ir įdomumą. Dalyviai, vertindami žaidimą, neturi teisės atsižvelgti i kitus veiksnius (įskaitant, bet neapsiribojant): asmeninius santykius su žaidimo autoriais arba teisėjais; aspektus, susijusius su žaidimo rengimo ir organizavimo procesu.

5. Prizų fondas

5.1. Žaidimo prizų fondas įteikiamas laimėjusiai komandai arba laimėjusiam dalyviui jei žaidimas individualus.

5.1.2 Prizų fondas gali būti taip pat pervestas į laimėtojo vidinę W-sąskaitą (komandos kapitono), jei įnašai už žaidima buvo priimami en-pinigais.

5.2. Prizų fondą sudaro visi prizai, kuriuos nustatė ir patvirtino organizatoriai.

5.3. Standartinį prizų fondą sudaro tam tikras procentas nuo visų komandų žaidimo registracinių įmokų sumos.

5.4. Prizų fondo dydis gali būti skirtingas skirtingiems žaidimams ir yra nustatomas autorių ir pagal susitarimą su domeno savininku. Komandai, užėmusiai paskutinę vietą, gali būti įteikiamas skatinamasis prizas.

5.5. Tam tikrais atvejais galima naudoti papildomus prizus iš žaidimo partnerių ir remėjų.

5.6. Tam tikrais atvėjais galima sukurti pereinamąjį prizą.

6. Taškų skaičiavimas

6.1.Taškų paskirstymo normatyvas:

Vieta TOP-10 Individualus Komandinis žaisimas
1 20 Taškų 50 Taškų
2 9 Taškai 22,5 Taškų
3 8 Taškai 20 Taškų
4 7 Taškai 17,5 Taškų
5 6 Taškai 15 Taškų
6 5 Taškai 12,5 Taškų
7 4 Taškai 10 Taškų
8 3 Taškai 7,5 Taškų
9 2 Taškai 5 Taškai
10 1 очко 2,5 Taškų

6.2. Žaidimas turisudėtingumo koeficientą (SK).

Taškai, kuriuos dalyvis gauna už žaidimą, dauginami iš sudėtingumo koeficiento. Koeficientas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

k = p/s;

k - žaidimo sudėtingumo koeficientas;

p – dalyvavusių žaidime žmonių skaičius;

s - komandiniam žaidimui = 50;
s – individualiam žaidimui = 20;

7. Vietinės Fotomedžioklės žaidimo taisyklės

7.1. 7.1. Domeno savininkas turi teisę nustatyti papildomas taisykles, apribojimus ir draudimus savo domene. Šie papildymai neturi prieštarauti šioms Taisyklėms.

Jeigu turite pastabų arba pasiūlymų dėl teksto susisiekite su Maximko
Žaidimai Vilniuje
2020.06.03 09:08:32
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©

© vilnius.en.cx 2005-2018

EN в контакте Яндекс